تبلیغات
پرستاران بیرجند - احكام پرستاری
تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391 | 10:52 قبل از ظهر | نویسنده : محمدعلی تركمان سلامی

اگر در مایعی شک کند که خون است یا نه پاک می باشد؛به عنوان مثال، اگر از زخم یا دمل مقدار کمی مایع زرد رنگ خارج شده و شک دارد که خون است یا نه،پاک می باشد.

                                   

 
سوال :با مجروحان و بیمارانی كه در امر اقامه ی نماز سهل انگاری می كنند،به عنوان پرستار چگونه باید رفتار كرد؟

 جواب:وظیفه ،امر به معروف و نهی از منكر است؛با مراعات مقررات ان.

  


                                

احکام طهارت لباس در نماز                                 

۱-اگر بداند که بدن و لباس نجس است و از روی عمد و اگاهی نماز بخواند ،نمازش باطل است .

2-اگر نمی دانسته که با بدن و لباس نجس نماز خوانده ،نمازش باطل است .

3- اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است ،نمازش باطل است و باید دوباره بخواند .

4-اگر شک کند که همان وقت نجس شده یا قبلا نجس بوده ؛چنانچه بتواند لباسش را دراورد ،باید با بدن پاک و پوشش لازم ،نماز را بخواند و گرنه در وسعت وقت ،نماز باطل و در کمی وقت به صورت نماز برهنگان ،نماز بخواند و اگر نمی تواند با همان حال نماز بخواند .

سوال:اگر بعد از نماز متوجه شودکه لباس یا بدنش نجس بوده ایا نمازش صحیح است؟

جواب:صحیح است.

                      


صحبت كردن زن با مرد نامحرم ،به صورت عادی اشكالی ندارد ؛مشروط بر اینكه:

1- به قصد لذت و ریبه (خوف فساد)نباشد.

2- صدای خود را ترقیق (نازك) و لطیف نكنند.

3- خوف فتنه و گناه نباشد و احتیاط مستحب است كه به مقدار ضرورت اكتفا شود.

 سوال:در محیطی مختلط و در زمان های طولانی بین دو همكار زن و مرد ،با حضور شخص ثالث و یا بدون حضور وی صحبت كردن و شوخی و خندیدن با توجه به اطمینان از اینكه محیط خواهرانه و برادرانه است اشكالی ندارد؟

جواب:صحبت كردن و شوخی و خندیدن دو نامحرم اگر موجب مفسده باشد حرام است.


سوال :در تزریق آمپول وریدی یا عضلانی كه سیاه یا كبود می شود ایا شخص تزریق كننده ضامن است؟

جواب:كار تزریق كننده مانند كار طبیب است .هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام یا خاص )،كند ضامن نیست و بدون اخذ برائت ضامن است و در صورت سهل انگاری  و عدم حذاقت ضامن مطلقا است.

توضیح اینكه پرستاران عزیز كارهای درمانی را با دقت انجام دهند تا در اینگونه امور ضامن نشوند ؛زیرا ضامن از احكام وضعی اسلام می باشدو این حكم تا روز قیامت بر گردن انان است.از این رو ،در كارهایی كه مربوط به انان نیست و یا تخصص ندارند وارد نشوند در مواردی هم كه ضرورت دارد،حتی المقدور رضایت مریض را حاصل نمایند.


سوال:مصرف الکل سفید حکمش  چیست؟در بخش کودکان مجبور به تزریق امپول هستم و هر بار اب کشیدن دشوار است.ایا جایز است همراه داشتن لباس و مقنعه ای که نمی دانیم دست اغشته به الکل به ان تماس پیدا کرده یا نه؟

جواب:الکلی که در اصل مایع نباشدمحکوم به طهارت است هر چند که مسکر باشد. به کارگیری ان در امور طبی و غیر ان مانع ندارد و نماز خواندن با لباسی که با این قسم الکل اغشته شده صحیح است و احتیاج به تطهیر ندارد.


میت یا انسان مرده

یکی از اقسام نجاسات مردار یا انسان مرده است .از انجا که پرستاران گرامی در بیمارستان با جسد سروکار دارند در ذیل ،احکام جسد انسان ذکر می شود:

-شرط نجس بودن میت،ان است که روح از تمام بدنش خارج شود .بنابراین اگر بطور کامل ،روح از بدن خارج نشده باشد،نجس نمی باشد.

- اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند،مس کند (یعنی جایی از بدن خود را به ان برساند)باید غسل میت نماید،حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد.

توجه:اگرهنگام معاینه، رسیدگی یا حمل بیمار،متوجه شد که روح از بدن وی خارج شده و بدن نیز سرد شده است ،در صورت تماس پوستی مستقیم( مثلا بدون دستکش )با میت سرد شده ،غسل مس میت واجب می شود؛ولی اگر بدن هنور گرم است ،غسل واجب نیست.